Μάθημα

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 6
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 6
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των αγροτοδιατροφικών συστημάτων.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και την Οργάνωση και Διαχείριση των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
Περιγραφή Μαθήματος

Το εν λόγω μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Γεωργική Οικονομική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει την γεωργοοικονομική προσέγγιση των τριών συντελεστών παραγωγής και να έχει την ικανότητα να τους ταξινομεί και να υπολογίζει το Ενεργητικό μιας γεωργικής επιχείρησης.
  • Έχει κατανοήσει τις δαπάνες παραγωγής των γεωργικών επιχειρήσεων και να υπολογίζει το κόστος παραγωγής γεωργικών δραστηριοτήτων.
  • Έχει κατανοήσει τα οικονομικά αποτελέσματα και να τα υπολογίζει σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα κλάδο φυτικής ή ζωικής παραγωγής.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος