Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Διευθυντής Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Τσιμπούκας - Καθηγητής

Το Εργαστήριο Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων ανήκει στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημιουργήθηκε το έτος 2000 κατά την αναδιοργάνωση του Τμήματος που έγινε τη χρονιά αυτή. Σήμερα, συμπεριλαμβάνει στη δύναμή του τρία μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού και δύο μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες.

Κύρια αποστολή του Εργαστηρίου είναι η έρευνα και εκπαίδευση σε θέματα Οργάνωσης, Διαχείρισης και Διοίκησης των οικονομικών μονάδων του αγροτο-βιομηχανικού τομέα και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (agribusiness management).

Η αποστολή του Εργαστηρίου Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων είναι: α) η άρτια κατάρτιση και μετεκπαίδευση των φοιτητών στα πεδία εξειδίκευσης του Εργαστηρίου και β) η προαγωγή της έρευνας και της εφαρμογής της στις επιχειρήσεις και τις εκμεταλλεύσεις του αγροτικού χώρου. Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η προετοιμασία στελεχών υψηλού ήθους και επιστημονικής στάθμης για την ανάπτυξη των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου καθώς και η προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων.

Μαθήματα Εργαστηρίου

 

 

Διδακτικό Προσωπικό

Προσωπικό Εργαστηρίου

Κοσμήτορας, Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής Τηλ.:210 529 4761, e-mail: tsiboukas@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4774, e-mail: ginf5geg@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4736, e-mail: enellas@aua.gr
Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4761, e-mail: arezitis@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4783, e-mail: kremmydas@aua.gr