Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Το ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας στοχεύει πρωτίστως στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, βελτιστοποιώντας το αποτέλεσμα, αλλά με στόχο την υψηλή ποιότητα και το σεβασμό του περιβάλλοντος, που είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού.

Tel.: +30 210 529 4776 | e-mail: mba@aua.gr | Web site: www.mba.aua.gr

Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών (δευτερευόντως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Tel.: +30 210 529 4770 | e-mail: farmbm@aua.gr | Web site: www.farmbm.aua.gr