Βρείτε τον/την διδάσκοντα/ουσα

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Εδώ θα βρείτε τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος

Καθηγητές/-τριες

Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4775, e-mail: stazog@aua.gr
Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4727, e-mail: s.klonaris@aua.gr
Δ/ντρια Εργαστηρίου, Καθηγήτρια, Τηλ.: 210 529 4183, e-mail: tina@aua.gr
Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4735, e-mail: arezitis@aua.gr
Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4778, e-mail: tkampas@aua.gr
Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής Τηλ.:210 529 4721, e-mail: koutsouris@aua.gr
Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4724, e-mail: cpap@aua.gr
Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής Τηλ.:210 529 4761, e-mail: tsiboukas@aua.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές/ -τριες

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4774, e-mail: ginf5geg@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4785, e-mail: pkaranik@aua.gr
Δ/ντής Εργαστηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4781, e-mail: adrihout@aua.gr

Επίκουροι Καθηγητές/ -τριες

Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4720, e-mail: avas@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4771, e-mail: egiannakis@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4174, e-mail: lagogian@aua.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τηλ.: 210 529 4181, e-mail: ntaliani@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4723, e-mail: epavlis@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4711, e-mail: gvlahos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4192, e-mail: cdemest@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4203, e-mail: karetsos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4765, e-mail: malesios@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4744, e-mail: k.chatzimichael@aua.gr