Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Α.Ο.Α

Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων

0 (0)
13 Εβδομ.
Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, όπως ζητήματα πολιτικής και διάρθρωσης της αγοράς και του διεθνούς εμπορίου, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα της τηλεματικής και της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID).
Α.Ο.Α

Επιχειρησιακή Έρευνα

0 (0)
13 Εβδομ.
Οι στόχοι του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και την εφαρμογή τους στο χώρο της γεωργίας-κτηνοτροφίας και αγρο-βιομηχανίας, β) η ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και ανάλυση διαχείρισης κινδύνων.
Α.Ο.Α

Λογιστική I

0 (0)
Το παρόν μάθημα έχει αντικαταστήσει τα παλαιότερα μαθήματα της Γεωργικής Λογιστικής και της Γεωργικής Λογιστικής και Εκτιμητικής και αποτελεί πλέον το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Λογιστική επιστήμη εστιάζοντας στo πεδίo της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Α.Ο.Α

Επιχειρηματικότητα

0 (0)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, τις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες,
Α.Ο.Α

Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ

0 (0)
  Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της ΟΔΓΕ Ι. Ειδικότερα το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την τεχνικοοικονομική καταγραφής και ανάλυσης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εξετάζει την ανάλυση της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.