Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών

Διευθυντής Εργαστηρίου: Ευστάθιος Κλωνάρης - Καθηγητής

Σκοπός του Εργαστηρίου Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών είναι η προσφορά διδακτικών, ερευνητικών κ.ά. επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα αγροτικής πολιτικής, χρηματοδότησης της γεωργίας και συνεταιριστικής οικονομίας.

Το Εργαστήριο εξειδικεύεται στους τομείς:

  • Αγροτικής Πολιτικής, με ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Πολιτική οργάνωσης αγορών Διαρθρωτική πολιτική Πολιτική γης Χρηματοπιστωτική πολιτική Πολιτική ανθρωπίνων πόρων και προώθησης της απασχόλησης Πολιτική για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Πολιτική αγροτικού χώρου Συνοδευτικά μέτρα αγροτικής πολιτικής (αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία κ.λπ.) Πολιτική ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα Πολιτική διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σχέσεων Αξιολόγηση επιπτώσεων μέτρων πολιτικής.
  • Συλλογικής Οικονομίας και Συνεταιρισμών με ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Συνεταιριστική ιδεολογία και νομοθεσία Μάνατζμεντ συνεταιρισμών (οργανωτικό και χρηματοοικονομικό) Συνεταιριστικές τράπεζες Συνεταιριστικό μάρκετινγκ Πολιτική ποιότητας και συνεταιρισμοί Κοινωνική οικονομία (τρίτος τομέας) Κοινωνικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ Μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

Αποστολή: Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. needs of the Department of Agricultural Economics and Development as well as the other Departments of the Agricultural University of Athens at undergraduate and postgraduate level. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα νόμιμα προβλεπόμενα.

Μαθήματα Εργαστηρίου

Διδακτικό Προσωπικό

Προσωπικό Εργαστηρίου

Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4727, e-mail: s.klonaris@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4894, e-mail: galexop@aua.gr