Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΟΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αποστολή την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στην έρευνα και στην επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγρο‐διατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος ΑΟΑ χαράσσεται με γνώμονα την αποστολή του και τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στους αποφοίτους και ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την διαρκή διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και ιδιαίτερα εκείνου του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και σε συμμόρφωση με τις Αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Οι Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος συντονίζονται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλες οι μελέτες και οι αξιολογήσεις, συζητούνται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία λαμβάνει συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν σε δράσεις για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση του παραγόμενου έργου.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος αποτελείται από τους/τις:

  1. Ζωγραφάκη Σταύρο, Καθηγητή Γ.Π.Α.
  2. Κουτσούρη Αλέξανδρο, Καθηγητή Γ.Π.Α.
  3. Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
  4. Γεωργακόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α.
  5. Δριχούτη Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α. και Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α.
  6. Καρανικόλα Παύλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α.
  7. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή Γ.Π.Α.

Quality Assurance Policy (EN)

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Στοχοθεσία

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης