4ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

0 (0)
  Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μικροοικονομική Θεωρία Ι. Το μάθημα αναλύει σημαντικά μικροοικονομικά υποδείγματα όπως το ανταγωνιστικό υπόδειγμα μερικής ισορροπίας και το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, και το μονοπώλιο, καθώς και την συμπεριφορά των επιχειρήσεων υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού. Επίσης το μάθημα καλύπτει θέματα θεωρίας παιγνίων και εξετάζει την στρατηγική των επιχειρήσεων με αβεβαιότητα στην αγορά. Τέλος, το μάθημα καλύπτει τις αγορές των εισροών και θέματα ασύμμετρης πληροφόρησης. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν κατάλληλα μικροοικονομικά εργαλεία για την επίλυση μικροοικονομικών προβλημάτων και για την ανάλυση των αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμογές που εστιάζουν στον αγροτικό τομέα.
Α.Ο.Α

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

0 (0)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν να παρουσιάζουν τις θεωρίες κατανάλωσης, επένδυσης, οικονομικής μεγέθυνσης και ισορροπίας στην ανοικτή οικονομία
Α.Ο.Α

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, των αλγοριθμικών δομών και των τεχνικών ανάπτυξης προγραμμάτων,
Α.Ο.Α

Συμπεριφορική και Πειραματική Οικονομική

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στο πεδίο της συμπεριφορικής οικονομικής. Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοούν περιγραφικά οικονομικά υποδείγματα που ενσωματώνουν πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά των ατόμων από την ψυχολογία. Θα μπορούν να προσεγγίζουν περιπτώσεις που η παρατηρούμενη συμπεριφορά έρχεται σε αντίθεση με τις […]
Α.Ο.Α

Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο

0 (0)
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/φοιτήτριες γνώσεις και μεθοδολογία για να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι φυσικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες για να εκτιμηθούν οι δυνατότητες και τα όρια των μετασχηματισμών των αγροτικών συστημάτων στο χώρο και το χρ. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ορισμένα αγροτικά συστήματα αντιπροσωπευτικά από οικολογική, τεχνική, κοινωνική και πολιτική άποψη προκειμένου να αντιληφθούμε την εξέλιξή τους στο χρόνο και να κατανοήσουμε τη διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις φυσικές συνθήκες.
Α.Ο.Α

Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι γεωργικές δραστηριότητες ασκούν πιέσεις στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Επίσης στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την έννοια των αγροοικοσυστημάτων, την αναγνώριση και εκτίμηση των πολλαπλών (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτά. Τέλος μέσω της ανάλυσης του παραδείγματος της βιολογικής γεωργίας, μια συνθετική αλλά και κριτική θέαση της σχέσης γεωργίας και περιβάλλοντος.