2ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Δενδροκομία

0 (0)
Αντικείμενο του μαθήματος «Δενδροκομία» είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τα χαρακτηριστικά δένδρων και καρπών των κύριων δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται στη χώρα μας, τις βασικές καλλιεργητικές απαιτήσεις αυτών, αλλά και τις απαραίτητες καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή.
Α.Ο.Α

Αγροτική Κοινωνιολογία

0 (0)
Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά (μέσα από την περιγραφή παραδειγμάτων εμπειρικής έρευνας) για την κατανόηση του μετασχηματισμού του αγροτικού χώρου και της κοινωνικής συμπεριφοράς του πληθυσμού της υπαίθρου, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινωνίας και παρακολουθώντας το είδος, το ρυθμό και την έκταση των μεταβολών που προκύπτουν στο αγροτικό κοινωνικό περιβάλλον εξαιτίας των επιδράσεων της πόλης, της βιομηχανίας και των άλλων τομέων της οικονομίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Α.Ο.Α

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

0 (0)
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μαθηματικές γνώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική ανάλυση και στην γεωργική οικονομική. Οι φοιτητές θα δουν και θα μάθουν εφαρμογές αυτών των μεθόδων τόσο στην διατύπωση και την διερεύνηση της θεωρίας, όσο και στην επίλυση συγκεκριμένων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ή τη χάραξη πολιτικής. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα των προηγούμενων μαθηματικών γνώσεων που απέκτησαν και τις οποίες θα ασκήσουν πάλι, και θα μπορούν να κρίνουν και να αποφασίζουν ποιες είναι οι συγκεκριμένες μαθηματικές μέθοδοι που διδάσκονται στο μάθημα αυτό και ενδείκνυνται προς επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Θα ασκηθούν στη σωστή εφαρμογή τους, βοηθούμενοι με ασκήσεις και παραδείγματα.
Α.Ο.Α

Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου

0 (0)
Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την παρουσίαση μιας βασικής περιοδολόγησης σε βασικές πτυχές της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγροτικής ιστορίας και της ιστορίας της γεωπονικής επιστήμης.
Α.Ο.Α

Γεωργία

0 (0)
Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη την παραγωγικότητα και την ποιότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.