Σύμβουλος Καθηγητής/ -τρια

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει θεσμοθετήσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές του. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει αναλάβει να ενημερώνει και να συμβουλεύει μία ομάδα 40-50 φοιτητών (κάθε χρόνο, σε κάθε μέλος ΔΕΠ, προστίθενται περίπου 8-10 πρωτοετείς φοιτητές στους παλαιότερους που συνεχίζουν να φοιτούν στο Τμήμα). Οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται για τον θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή/-τριας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/-τριών, ενώ κάθε πρωτοετής φοιτητής/-τρια ενημερώνεται για το όνομα του Σύμβουλου Καθηγητή/-τριας του από τον ιστοσελίδα του Τμήματος και μετά την εγγραφή του ώστε να μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Ο/Η Σύμβουλος Καθηγητής/-τρια επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται. Ως ελάχιστη κοινή προσέγγιση των φοιτητών μας, το Τμήμα ζητάει από τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-τριες να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές/-τριες για το περιεχόμενο μαθημάτων, τη συμμετοχή σε εργαστήρια, την αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος, τις δυσκολίες, τους τρόπους αξιολόγησης των μαθημάτων. Επιπλέον, να τους/τις ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε προόδους, εργαστήρια, σειρές ασκήσεων κ.λπ. που βοηθούν τον/την φοιτητή/-τρια να κατανοήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα. Επίσης, να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο των μαθημάτων επιλογής, να συζητήσει τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα πριν τη τελική επιλογή του μαθήματος καθώς και του θέματος της πτυχιακής εργασίας. Στο ρόλο του/της Συμβούλου Καθηγητή/ -τριας περιλαμβάνεται η ενημέρωση των φοιτητών/-τριών για τη δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών σπουδών (στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό), καθώς και για τις επαγγελματικές τους προοπτικές (ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό). Τέλος, να συζητήσει οποιοδήποτε οικογενειακό, προσωπικό ή άλλο θέμα που θέτει εμπόδια στις σπουδές τους.

Ο/Η Σύμβουλος Καθηγητής/-τρια ενημερώνεται κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους για τη νέα ομάδα φοιτητών (8-10 πρωτοετείς φοιτητές/-τριες που προστίθενται στους παλαιότερους που συνεχίζουν να φοιτούν στο Τμήμα), ανανεώνει τη λίστα με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νέων φοιτητών που του έχουν ανατεθεί, διαγράφει όσους από τους παλαιότερους φοιτητές του έχουν ήδη αποφοιτήσει και επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των σπουδών τους. Επιπλέον ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένες ημέρες/ώρες κατά τις οποίες δέχεται τους/τις φοιτητές/-τριες που συμβουλεύει. Για να είναι αποτελεσματικές οι συναντήσεις η επιτροπή προτείνει κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή/-τριας και συναντήσεις ομάδας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατανομή των φοιτητών/-τριών σε Συμβούλους Καθηγητές/-τριες