Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Α.Ο.Α

Ανάλυση Εισροών-Εκροών

0 (0)
Η Ανάλυση Εισροών-Εκροών αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης και προγραμματισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και εργαλεία της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών καθώς και εμπειρικές εφαρμογές του υποδείγματος για την εξέταση της παραγωγικής διάρθρωσης ενός οικονομικού συστήματος (εθνικού, περιφερειακού), την αξιολόγηση σεναρίων οικονομικής ανάπτυξης, τις επιπτώσεις της παραγωγικής δραστηριότητας των οικονομικών κλάδων στο περιβάλλον και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για προβλέψεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο.
Α.Ο.Α

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της αποτελεσματικότητας του ανταγωνιστικού υποδείγματος και στην οικονομική της ευημερίας. Επιπλέον, στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος επιχειρείται μια εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία παιγνίων.
Α.Ο.Α

Οικονομικά των Φυσικών Πόρων

0 (0)
Το εν λόγω μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα που διαπραγματεύεται την οικονομική ανάλυση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της άριστης/ορθολογικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και στις αντίστοιχες μεθοδολογίες διαχείρισης αυτών. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση κατανόησης αναφορικά με συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης των φυσικών πόρων και με το πως αυτές εφαρμόζονται σε επί μέρους κατηγορίες των φυσικών πόρων (ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι). Στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της διατηρήσιμης ανάπτυξης, εξετάζεται η γενεαλογία της και δίνεται ένας λειτουργικός ορισμός της. Τέλος, ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση, από τους φοιτητές, της σημασίας της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη και εν γένει στην οικονομική ανάπτυξη.
Α.Ο.Α

Αστική Οικονομική & Χωροταξία

0 (0)
Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε αστικής οικονομικής και χωροταξίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την δημιουργία πόλεων, ανάπτυξη αστικών δραστηριοτήτων αλλά και ανισοτήτων στον αστικό χώρο, οικονομικές σχέσεις του αστικού με τον περιβάλλοντα χώρο, την εκτίμηση αστικών δεικτών, τις βασικές έννοιες χωροταξίας και χωροτακτικής πολιτικής, και την σημασία της τελευταίας για την αστική οικονομική.
Α.Ο.Α

Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης

0 (0)
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εκείνες τις γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς και διαδικασίες της αγροτικής ανάπτυξης και τις διαφορετικές προσεγγίσεις πίσω από τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης.
Α.Ο.Α

Περιφερειακή Οικονομική και Ανάπτυξη

0 (0)
Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε αστικής οικονομικής και χωροταξίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την δημιουργία πόλεων, ανάπτυξη αστικών δραστηριοτήτων αλλά και ανισοτήτων στον αστικό χώρο, οικονομικές σχέσεις του αστικού με τον περιβάλλοντα χώρο, την εκτίμηση αστικών δεικτών, τις βασικές έννοιες χωροταξίας και χωροτακτικής πολιτικής, και την σημασία της τελευταίας για την αστική οικονομική.
Α.Ο.Α

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

0 (0)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της αποτυχίας της αγοράς και στη διερεύνηση του ρόλου του κράτους στη σχεδίαση και επιλογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαλέξεις του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: