Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Διευθυντής Εργαστηρίου: Ανδρέας Δριχούτης - Αναπλ. Καθηγητής

Το Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 72/Α΄/10-3-2000) και ανήκει στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προσφορά διδακτικών, ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με κριτήρια υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής οικονομίας, ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης καθώς επίσης και θεμάτων εφαρμοσμένης οικονομετρίας, εφαρμοσμένης οικονομικής στατιστικής και κατασκευής μαθηματικών υποδειγμάτων που αφορούν πληθώρα αγροτικών προϊόντων και αγορών.

Αποστολή του Εργαστηρίου

Αποστολή του Εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης πρωταρχικά είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις επιστημονικές θεματικές ενότητες του εργαστηρίου.

Ειδικότερα, αποστολή του εργαστηρίου είναι:

  • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
  • Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Φ.Ε.Κ 53/Α΄/159/1984.

Μαθήματα Εργαστηρίου

Διδακτικό Προσωπικό

Προσωπικό Εργαστηρίου

Δ/ντής Εργαστηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4781, e-mail: adrihout@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4785, e-mail: pkaranik@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4765, e-mail: malesios@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4725, e-mail: goussios@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4720, e-mail: avas@aua.gr
Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4775, e-mail: stazog@aua.gr
Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4727, e-mail: s.klonaris@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4744, e-mail: k.chatzimichael@aua.gr