1ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Αγγλικά I

0 (0)
This course aims to introduce students to general topics of agriculture with emphasis on reading and basic vocabulary through selected passages and other materials of medium length. Πως μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα
Α.Ο.Α

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οικονομική θεωρία. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας, μέσα από μια «πλουραλιστική» προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος εκτίθενται τόσο η επικρατούσα σήμερα οικονομική θεωρία (η Νεοκλασική Θεωρία), όσο και εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις.
Α.Ο.Α

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί  στην κατανόηση και την εμπέδωση των βασικών μαθηματικών εννοιών, όπως αυτά διδάσκονται σε ένα οικονοµικό τµήµα και πρέπει να τα γνωρίζουν οι οικονοµολόγοι. Ως εκ τούτου, η θεωρία διδάσκεται μέσα από εφαρµογές που αντλούνται από την μικροοικονομική, την μακροοικονομική, την δημόσια οικονομική, την οικονομετρία και τα χρηματοοικονομικά. Όλες οι εφαρμογές κάνουν χρήση […]