Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματείς και Πληροφορίες

Διοικητικό Προσωπικό

Τηλ.: 210 529 4710, e-mail: skn@aua.gr
Γραμματέας Τμήματος - Τηλ.: 210 529 4742, e-mail: saoa@aua.gr