Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιεί προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού, μεταξύ των οποίων επικρατέστερο είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+/ ΚΑ1:: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα ERASMUS+.

Στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με ΑΕΙ που εδρεύουν στις χώρες του Προγράμματος, κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιμος εδώ.

Μέσω των διμερών αυτών συμφωνιών, γίνονται ετησίως ανταλλαγές φοιτητών με σκοπό τις σπουδές και προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία. Για την διευκόλυνση των ανταλλαγών, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προσφέρουν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα αποκλειστικά για τους φοιτητές ERASMUS που έρχονται από το εξωτερικό. Ο κατάλογος των μαθημάτων αυτών επικαιροποιείται τακτικά και είναι διαθέσιμος εδώ.

Το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγεί επίσης ανταλλαγές φοιτητών για πρακτική εξάσκηση και προσωπικού για επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού. Οι φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά και στις δράσεις αυτές.

Αρμόδιος για τα θέματα ERASMUS+ του Τμήματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Γιαννάκης (egiannakis@aua.gr).

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις ευκαιρίες του Προγράμματος και τη διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.