Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Το τμήμα ΑΟΑ λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που διέπεται από τον Κανονισμό 4286/27.9.2018Το τμήμα ΑΟΑ λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που διέπεται από τον Κανονισμό 4286/27.9.2018. Το Τμήμα προκηρύσσει τις θέσεις των Υποψήφιων Διδακτόρων με βάση το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης μέχρι τρεις φορές το χρόνο. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι 3 πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ενώ η μέγιστη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών είναι 5 πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μέχρι στιγμής έχουν ανακηρυχθεί 29 διδάκτορες από το Τμήμα ενω ο τρέχων αριθμός Υποψήφιων Διδακτόρων είναι 19.

Υπεύθυνος Διδακτορικών Σπουδών: Ανδρέας Δριχούτης - Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματέας Διδακτορικών Σπουδών: Γεωργία Μάνου - Ε.Τ.Ε.Π.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το τμήμα ΑΟΑ έχει εγκρίνει Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής ΈρευναςΤο τμήμα ΑΟΑ έχει εγκρίνει Κανονισμο Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας που αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 πλήρους ημερολογιακού έτους και μεγαλύτερη των 3 ετών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής του μεταδιδακτορικού ερευνητή από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο τρέχων αριθμός μεταδιδακτόρων είναι 3.