5ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων

0 (0)
13 Εβδομ.
Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, όπως ζητήματα πολιτικής και διάρθρωσης της αγοράς και του διεθνούς εμπορίου, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα της τηλεματικής και της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID).
Α.Ο.Α

Περιφερειακή Οικονομική και Ανάπτυξη

0 (0)
Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε αστικής οικονομικής και χωροταξίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την δημιουργία πόλεων, ανάπτυξη αστικών δραστηριοτήτων αλλά και ανισοτήτων στον αστικό χώρο, οικονομικές σχέσεις του αστικού με τον περιβάλλοντα χώρο, την εκτίμηση αστικών δεικτών, τις βασικές έννοιες χωροταξίας και χωροτακτικής πολιτικής, και την σημασία της τελευταίας για την αστική οικονομική.
Α.Ο.Α

Οικονομικά των Θεσμών

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και μεθοδολογίες της Οικονομικής των Θεσμών. Η ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Οικονομικής των Θεσμών, τόσο της παραδοσιακής σχολής όσο και της Νέας Οικονομικής των Θεσμών (New Institutional Economics).
Α.Ο.Α

Ειδικά Θέματα Στατιστικής

0 (0)
Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης που θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των φοιτητών. Το μάθημα προσφέρει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων που διδάσκονται, όσο και πρακτική εφαρμογή των μεθόδων σε ερευνητικά προβλήματα.
Α.Ο.Α

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

0 (0)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της αποτυχίας της αγοράς και στη διερεύνηση του ρόλου του κράτους στη σχεδίαση και επιλογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαλέξεις του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Α.Ο.Α

Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

0 (0)
● Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ● Ανάλυση προγραμματισμού Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ● Έρευνα Μάρκετινγκ ● Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή ● Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος ● Στρατηγική προϊόντος ● Στρατηγική τιμολόγησης και συστήματα τιμολόγησης ● Στοιχεία διαχείρισης τιμών μέσω μελλοντικών αγορών ● Στρατηγική συστήματος διανομής ● Στρατηγική επικοινωνίας και προβολής ● Υλοποίησης προγράμματος Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ● Αποτελέσματα Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Α.Ο.Α

Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία

0 (0)
Θεωρία Μορφολογία εντόμων. Περίβλημα σώματος, μέρη σώματος: κεφαλή, θώραξ, κοιλία. Μεταμορφώσεις εντόμων. Ανατομία εντόμων. Συστήματα: πεπτικό, κυκλοφορικό, αναπνευστικό, νευρικό, αναπαραγωγικό. Έντομα εχθροί αμπέλου: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί μηλοειδών και πυρηνοκάρπων: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί εσπεριδοειδών και εληάς: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί σιτηρών, βάμβακος, καπνού: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Μορφολογία ακάρεων. μέρη σώματος γναθόσωμα, ιδιόσωμα. Ανατομία ακάρεων. Συστήματα. Πεπτικό, νευρικό, αναπνευστικό, αναπαραγωγικό. Ακάρεα μηλοειδών και πυρηνοκάρπων: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Ακάρεα εσπεριδοειδών, εληάς, κηπευτικών καλλιεργειών: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Στοιχεία ανατομίας, μορφολογίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς των νηματωδών. Σημαντικότερα είδη φυτοπαρασιτικών νηματωδών στις καλλιέργειες. Στοιχεία ανατομίας, μορφολογίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς των πλατυελμίνθων. Εργαστήριο Αναγνώριση τύπων κεραιών, ποδών και πτερύγων των εντόμων. Αναγνώριση των τύπων των στοματικών μορίων και των προνυμφών των εντόμων. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών της αμπέλου. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των μηλοειδών και πυρηνοκάρπων. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των εσπεριδοειδών και της εληάς. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των σιτηρών, του βάμβακος και του καπνού. Αναγνώριση κυριοτέρων γενών και ειδών ακάρεων εχθρών των μηλοειδών. Αναγνώριση κυριοτέρων γενών και ειδών ακάρεων εχθρών των πυρηνοκάρπων. Αναγνώριση κυριοτέρων γενών και ειδών ακάρεων εχθρών των εσπεριδοειδών της εληάς και των κηπευτικών καλλιεργειών. Αναγνώριση των σημαντικότερων φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Δειγματοληψία εδάφους και απομόνωση νηματωδών. Παρατήρηση παρασκευασμάτων πλατυελμίνθων.