Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Α.Ο.Α

Γεωργικές Εφαρμογές

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διάδοσης καινοτομιών (γνώσης και τεχνογνωσίας) στον αγροτικό χώρο (Γεωργικές Εφαρμογές).
Α.Ο.Α

Πολιτική Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των αρχών, των στόχων, του σχεδιασμού καθώς και των διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των θεσμών. Επίσης των μηχανισμών και πάσης φύσεως εργαλείων άσκησης πολιτικής για τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο.
Α.Ο.Α

Διδακτική - Γεωργική Εκπαίδευση

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διάδοσης καινοτομιών (γνώσης και τεχνογνωσίας) στον αγροτικό χώρο (Γεωργικές Εφαρμογές).
Α.Ο.Α

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας

0 (0)
  Το μάθημα αποτελείται από δυο διακριτά μέρη: αυτό της θεωρίας και αυτό του φροντιστηρίου στο οποίο διδάσκονται τα εργαλεία ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας.. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος ο φοιτητής κατανοεί ότι ο στόχος της έρευνας είναι διερευνητικός, περιγραφικός και εξηγητικός. Στο διερευνητικό επίπεδο ο στόχος είναι να βοηθήσει στην εξειδίκευση των ερωτημάτων και την προετοιμασία για την έρευνα. Το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνικοοικονομικής έρευνας είναι περιγραφικό χρησιμοποιώντας τεχνικές συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο επίπεδο αυτό, στόχος είναι η δημιουργία μιας εικόνας της κατάστασης, του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου και των σχέσεων επικεντρώνοντας στο «πως» και το «ποιός» και λιγότερο στο «γιατί». Στο εξηγητικό επίπεδο, στόχος είναι να απαντήσει ο ερευνητής στο «γιατί» επιχειρώντας να εντοπίσει τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους κάτι συμβαίνει. Έτσι ο φοιτητής διδάσκεται πως θα πραγματοποιήσει τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας από την επιλογή του θέματος, στην επικέντρωση στο βασικό ερώτημα (ή τα βασικά ερωτήματα) της έρευνας, στον σχεδιασμό της, με την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, στην συγκέντρωση των δεδομένων, στην ανάλυσή τους με τα κατάλληλα εργαλεία, στην εξήγηση των ευρημάτων και τέλος στην συγγραφή και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
Α.Ο.Α

Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο

0 (0)
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/φοιτήτριες γνώσεις και μεθοδολογία για να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι φυσικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες για να εκτιμηθούν οι δυνατότητες και τα όρια των μετασχηματισμών των αγροτικών συστημάτων στο χώρο και το χρ. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ορισμένα αγροτικά συστήματα αντιπροσωπευτικά από οικολογική, τεχνική, κοινωνική και πολιτική άποψη προκειμένου να αντιληφθούμε την εξέλιξή τους στο χρόνο και να κατανοήσουμε τη διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις φυσικές συνθήκες.
Α.Ο.Α

Αγροτική Κοινωνιολογία

0 (0)
Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά (μέσα από την περιγραφή παραδειγμάτων εμπειρικής έρευνας) για την κατανόηση του μετασχηματισμού του αγροτικού χώρου και της κοινωνικής συμπεριφοράς του πληθυσμού της υπαίθρου, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινωνίας και παρακολουθώντας το είδος, το ρυθμό και την έκταση των μεταβολών που προκύπτουν στο αγροτικό κοινωνικό περιβάλλον εξαιτίας των επιδράσεων της πόλης, της βιομηχανίας και των άλλων τομέων της οικονομίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Α.Ο.Α

Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι γεωργικές δραστηριότητες ασκούν πιέσεις στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Επίσης στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την έννοια των αγροοικοσυστημάτων, την αναγνώριση και εκτίμηση των πολλαπλών (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτά. Τέλος μέσω της ανάλυσης του παραδείγματος της βιολογικής γεωργίας, μια συνθετική αλλά και κριτική θέαση της σχέσης γεωργίας και περιβάλλοντος.