ΈΡΕΥΝΑ

Οι δραστηριότητες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης είναι εκπαιδευτικές και ερευνητικές και στόχο έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου και γενικά του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδας.

Ειδικότερα, η ερευνητική δραστηριότητα βασίζεται στη Στρατηγική Έρευνας που έχει χαράξει το Τμήμα για την περίοδο 2020 - 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μελετούν, μεταξύ των άλλων, διάφορα θέματα που αφορούν γενικά την συμπεριφορά καταναλωτή, την παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα στο σύνολο αλλά και συγκεκριμένων κλάδων, την αγροτική πολιτική αλλά και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατάλογος πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων