Εργαστήριο Πληροφορικής

Α.Ο.Α

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανοιχτά δεδομένα

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα: κατανοεί το εννοιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση,
Α.Ο.Α

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα • κατανοήσει τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί ένα Πληροφοριακό Σύστημα, • κατανοήσει το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση μιας επιχείρησης, • μπορεί να διακρίνει τρεις διαφορετικές διαστάσεις σε κάθε Πληροφοριακό Σύστημα (τεχνολογία, οργανισμός, διοίκηση και ανθρώπινο δυναμικό),
Α.Ο.Α

Διαδίκτυο και Εφαρμογές στη Γεωπονία

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα ● μπορεί να κατανοεί το ρόλο και τη λειτουργικότητα του Διαδικτύου, ● μπορεί να περιγράφει και να προσδιορίζει τις εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο,
Α.Ο.Α

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, των αλγοριθμικών δομών και των τεχνικών ανάπτυξης προγραμμάτων,