Εισαγωγή

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αποστολή και κουλτούρα του Τμήματος:
Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, επιχειρησιακή, τεχνολογική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης. Στην κουλτούρα του Τμήματος εντάσσεται η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητές, ώστε να αποκτούν στέρεη επιστημονική βάση και ουσιαστική ερευνητική αλλά και πρακτική εμπειρία στις προαναφερθείσες επιμέρους περιοχές της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε ετήσια βάση, το Τμήμα υποδέχεται περίπου 70 προπτυχιακούς και 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι ακολουθούν σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

Ποιότητα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
Συνδυάζοντας την εμπειρία των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, το πιστοποιημένο (Νοέμβριο 2022) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί, αξιολογείται και επικαιροποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αφενός την εμπέδωση γνώσεων υποβάθρου για τη λειτουργία της οικονομίας (με έμφαση στην αγροτική οικονομία) και αφετέρου την εμβάθυνση σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, η πληροφορική και ανάλυση δεδομένων, η αγροτική συμβουλευτική και αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, τα οικονομικά του περιβάλλοντος, η αγροτική και περιβαλλοντική πολιτική κ.λπ. σε συνάρτηση με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εφόδια των αποφοίτων:
Με το πέρας των σπουδών τους από το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι απόφοιτοι έχουν γνώση και κατανόηση θεμάτων στα συναφή γνωστικά πεδία η οποία υποστηρίζεται από έγκυρα επιστημονικά εγχειρίδια και περιλαμβάνει απόψεις όπως προκύπτουν από τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο. Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας τους και διαθέτουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στα πλαίσια των γνωστικών πεδίων της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα αλλά και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Τέλος οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες και προβλήματα τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό και έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Έρευνα και διακρίσεις:
Το ερευνητικό δυναμικό του τμήματος έχει σημαντικό δημοσιευμένο έργο σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια και έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με συναφή τμήματα και ερευνητικά ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το τμήμα κατατάσσεται από ερευνητικής απόψεως στο 25% των καλύτερων τμημάτων στο γνωστικό πεδίο διεθνώς (55η θέση παγκοσμίως τον Νοέμβριο του 2022 - Economics rankings: Agricultural Economics Departments | IDEAS/RePEc) ενώ κατέχει αντιστοίχως υψηλή θέση στην κατάταξη των οικονομικών τμημάτων στην Ελλάδα (14η θέση τον Νοέμβριο του 2022 - Economic rankings: Economics Departments | IDEAS/RePEc).

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και γενικά του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος, μελετώνται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τα οικονομικά των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος, τους μακρο-οικονομικούς δείκτες, την παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα στο σύνολό του αλλά και σε συγκεκριμένους κλάδους του, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη συμπεριφορά καταναλωτή, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την αγροτική πολιτική, την ανάπτυξη της υπαίθρου κ.ά. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνδεση με την οικονομία και την παραγωγή:
Όσον αφορά τον παραγωγικό τομέα, οι διδάσκοντες του Τμήματος, με την επιστημονική γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν, υπηρετούν συχνά ως σύμβουλοι ή μελετητές σε αναπτυξιακά προγράμματα φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα. Σημαντική, επίσης, είναι η συμμετοχή και συμβολή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ως ομιλητές ή συντονιστές σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των γεωργών, δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών του πρωτογενούς τομέα, καθώς και νέων επιστημόνων.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας οργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικές εκδρομές που φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή με τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν ερεθίσματα για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Σε πολλές περιπτώσεις οι επαφές αυτές γίνονται αφορμή για την εξέταση συγκεκριμένων προβλημάτων, σε άμεση επαφή και συνέργεια με τους Υπευθύνους Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών και Βιομηχανιών Τροφίμων.

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή:
Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΟΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) ιδρύθηκε το 1989 ως Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας και αργότερα μετονομάστηκε σε Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 304/31-12-99 τΑ’). Με το Π.Δ.80/27/05/2013, και την κατάργηση του Γενικού Τμήματος, το Εργαστήριο Πληροφορικής εντάχθηκε ως ξεχωριστό Εργαστήριο στα έξι υπάρχοντα Εργαστήρια του Τμήματος. Το Τμήμα ανήκει πλέον στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών που ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019.

Όραμα & Στόχοι

Γεωργικό Μουσείο

Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε στις 29-3-2005 με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έμφαση στις εξελίξεις της γεωπονικής έρευνας και της επιστήμης στους τομείς της τεχνολογίας, της οικονομικής διάρθρωσης και των διαρθρωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών.
Διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και σχετικών εκδηλώσεων για ενημέρωση χρηστών
Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς και οι ανάγκες κάλυψης της διδασκαλίας και της έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος μας και σε άλλα τμήματα και ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, μουσεία, ιδρύματα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά όργανα και πρακτορεία εγχώριων ή αλλοδαπών που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σπυροπούλου Ευρυδίκη – Ε.Τ.Ε.Π. - Τηλ.: 210 529 4956, e-mail: evrydiki@aua.gr

Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας

Υπεύθυνος: Δημήτριος Παναγιωτόπουλος - Ε.ΔΙ.Π., Tηλ.: 210 529 4994, e-mail: dimpan@aua.gr

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.