Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διευθυντής Εργαστηρίου: Αθανάσιος Καμπάς - Καθηγητής

Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει ως βασικό σκοπό:

  • την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο γνωστικό πεδίο των Οικονομικών της Αγροτικής Ανάπτυξης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη, Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Μεθοδολογίες Σχεδιασμού, και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Ανάπτυξης, Τοπική- Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, ώστε οι απόφοιτοί του να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες του αγροτικού χώρου.
  • τη διεξαγωγή έρευνας ώστε να συμβάλει στη δημιουργία νέας γνώσης και ενός σύγχρονου θεωρητικού πλαισίου και προβληματισμού, όσον αφορά στις διευρυνόμενες ανάγκες του συνεχώς μεταβαλλόμενου αγροτικού τομέα και της υπαίθρου γενικότερα.
  • την τεχνική υποστήριξη φορέων που υλοποιούν πολιτικές και προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης όπως Αρχές Διαχείρισης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Περιφερειακές Υπηρεσίες.
  • τη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα ή φορείς άσκησης πολιτικής σε θέματα που εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

Μαθήματα Εργαστηρίου

Διδακτικό Προσωπικό

Προσωπικό Εργαστηρίου

Δ/ντής Εργαστηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4778, e-mail: tkampas@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4724, e-mail: cpap@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4772, e-mail: elpoik@aua.gr