Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία

Α.Ο.Α

Πτυχιακή Εργασία

0 (0)
6 μήνες
Undergraduate students of the Department of Agricultural Economics and Rural Development of the Agricultural University of Athens are required to submit a thesis as part of the requirements for obtaining a degree. Students work closely with an advisor and choose a topic to explore. This thesis can be empirical, bibliographic, technical-economic or other nature and […]
Α.Ο.Α

Πρακτική Άσκηση

0 (0)
120 ημέρες
Η Πρακτική Άσκηση έχει συνολική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες...