Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξηςτου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνουν πέντε (5) έτη σπουδών που διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα.

Τα διδασκόμενα μαθήματα αντιστοιχούν σε αριθμό πιστωτικών μονάδων του συστήματος ΕCTS (European Credit Transfer System). Για τη λήψη του διπλώματος απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε κατάλληλο αριθμό μαθημάτων ώστε να συμπληρωθούν συνολικά τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες, από τις οποίες οι 30 προέρχονται από την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας και 10 από την Πρακτική Άσκηση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ