9ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Επιχειρησιακή Έρευνα

0 (0)
13 Εβδομ.
Οι στόχοι του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και την εφαρμογή τους στο χώρο της γεωργίας-κτηνοτροφίας και αγρο-βιομηχανίας, β) η ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και ανάλυση διαχείρισης κινδύνων.
Α.Ο.Α

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανοιχτά δεδομένα

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα: κατανοεί το εννοιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση,
Α.Ο.Α

Οικονομετρία II

0 (0)
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Οικονομετρίας όπου η θεωρία επεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσεων και στην οικονομετρία χρονοσειρών.
Α.Ο.Α

Βιομηχανική Οργάνωση

0 (0)
  Το μάθημα εστιάζει στις αιτίες και στα αποτελέσματα της στρατηγικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε καταστάσεις όπου οι υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισμού δεν ισχύουν. Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της βιομηχανικής οργάνωσης και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας βιομηχανίας και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων μέσα σε αυτήν.
Α.Ο.Α

Επιχειρηματικότητα

0 (0)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, τις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες,