Μάθημα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Διδακτικό Προσωπικό Καρέτσος Σωτήριος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Τοποθεσία Αίθ. Εργαστηρίου
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου για παροχή υπηρεσιών (ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης), ανάλυση κοινωνικών δικτυών, ανάπτυξη κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών, επιχειρηματικά μοντέλα στην ψηφιακή οικονομία και καινοτομικές υπηρεσίες, μοντελοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 60 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και συνέδρια καθώς και μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκθέσεων στο πλαίσιο της απασχόλησής του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περιγραφή Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα:

 • κατανοήσει τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί ένα Πληροφοριακό Σύστημα,
 • κατανοήσει το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση μιας επιχείρησης,
 • μπορεί να διακρίνει τρεις διαφορετικές διαστάσεις σε κάθε Πληροφοριακό Σύστημα (τεχνολογία, οργανισμός, διοίκηση και ανθρώπινο δυναμικό),
 • γνωρίζει τις βασικές τεχνολογίες των Πληροφοριακών Συστημάτων όσον αφορά το υλικό (hardware), το λογισμικό (software), τις δικτυακές υποδομές και τις βάσεις δεδομένων, αξιολογεί τα οφέλη χρήσης του υπολογιστικού νέφους,
 • γνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος και θα μπορεί να συμμετέχει ως μέλος ομάδας Ανάλυσης και Σχεδίασης ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης,
 • γνωρίζει μεθοδολογίες και εργαλεία για τη διαχείριση της ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος,
 • κατανοεί την έννοια της τρωτότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων, θα αντιλαμβάνεται και θα ιεραρχεί τις διάφορες κατηγορίες κινδύνων και θα γνωρίζει τις πολιτικές ασφάλειας που μπορούν να υιοθετηθούν,
 • γνωρίζει τους διαφόρους τύπους αποφάσεων καθώς και τη διαδικασία λήψης απόφασης στα πλαίσια της Διοίκησης,
 • μπορεί να κατανοήσει το ρόλο και τις λειτουργίες ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας και ενός Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης μέσα σε έναν οργανισμό,
 • διακρίνει την έννοια των (πρωτογενών) δεδομένων από τις έννοιες της πληροφορίας και της γνώσης, θα γνωρίζει τους βασικούς τύπους συστημάτων διαχείρισης γνώσης και θα μπορεί να αναλύει την αλυσίδα αξίας της επιχειρηματικής πληροφορίας,
 • εξηγεί γιατί τα πληροφοριακά συστήματα είναι τόσο σημαντικά στην επιχειρηματικότητα
 • αξιολογεί την αποτελεσματικότητα μιας επιχειρηματικής διεργασίας και θα μπορεί να σχεδιάζει την αναθεώρησή της, και
 • μπορεί να αποφασίζει για ηθικά ή κοινωνικά θέματα που άπτονται της χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος