Προκήρυξη θέσεων πρακτικής εξάσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος IAESTE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I.A.E.S.T.E.
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
Οικονομικό έτος 2024

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα I.A.Ε.S.T.E. (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) και προωθεί τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών προκειμένου για την απόκτηση τεχνικής εμπειρίας. Το Πρόγραμμα αυτό προβλέπει αποκλειστικά την επαγγελματική απασχόληση των φοιτητών σε τεχνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, εργαστήρια, και λοιπούς οργανισμούς και φορείς του εξωτερικού.

Η απασχόληση αυτή είναι διάρκειας 6 έως 12 εβδομάδων και χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους φορείς υποδοχής, οι οποίοι ανακοινώνουν τις διατιθέμενες θέσεις εργασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα I.A.Ε.S.T.E. αναγνωρίζεται πλήρως και συμπεριλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας του μετακινούμενου.

Για τους Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) ισχύει ότι:
• Η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από το 8ο εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι οφείλουν έως 5 μαθήματα (απόφαση ΓΣ με αρ. 64/28.09.2017).

Για τους Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) ισχύει ότι:
• Η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από το 8ο εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν τα μαθήματα ειδικότητας.

Για τους Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) ισχύει ότι:
• Η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από το 8ο εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι οφείλουν ως 5 μαθήματα εκ των οποίων το ένα να είναι ειδικότητας (απόφαση ΓΣ με αρ. 26/19-4-16, Θέμα 8ο).

Για τους Προπτυχιακούς φοιτητές των υπόλοιπων Τμημάτων ισχύει ότι:
• Η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από το 6ο εξάμηνο (495/16.03.2016). Συνεπώς, οι υποψήφιοι του 5ου και 7ου εξαμήνου μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση μόνον μετά το τέλος της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο).
• Οι φοιτητές 9ου εξαμήνου και οι επί πτυχίω μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση μετά το τέλος της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου.

Το οικονομικό έτος 2024 μέσω του Προγράμματος I.A.E.S.T.E. και υπό το συντονισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εθνικός Συντονιστής για τη χώρα μας) θα διανεμηθούν θέσεις πρακτικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι υποψήφιοι των Τμημάτων της Αθήνας θα πρέπει να υποβάλουν την έντυπη μορφή της αίτησης και τα συνημμένα αυτής στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α. αυτοπροσώπως. Οι υποψήφιοι των περιφερειακών Τμημάτων θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα αυτής (σε μορφή pdf ή jpeg) στην ηλεκτρονική διεύθυνση European_pr@aua.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 1η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί πλήρους φοίτησης έως 30 ετών και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να είναι τουλάχιστον 7.00.

Αιτήσεις
Για την αίτηση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου (ή φωτογραφία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης, για τους υποψήφιους των περιφερειακών Τμημάτων).
2. Επίσημο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας διαθέσιμο από την εφαρμογή e-student
3. Συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/?cat=12 του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α.
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Reference for Languages, δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου (ή φωτογραφία των πρωτότυπων πιστοποιητικών σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης, για τους υποψήφιους των περιφερειακών Τμημάτων)

Αλγόριθμος Κατάταξης
Μετά το πέρας των αιτήσεων, θα καταρτιστεί με βάση τον αλγόριθμο του Προγράμματος η λίστα προτεραιότητας των φοιτητών, η οποία και θα αποσταλεί στον Εθνικό Συντονιστή του Προγράμματος με κοινοποίηση σε όλους τους υποψηφίους. Στην κατάταξη των φοιτητών παίζουν ρόλο κατά σειρά ο μέσος όρος βαθμολογίας και τα οφειλόμενα μαθήματα.

Διανομή θέσεων
Οι επιτυχόντες θα λάβουν δύο email από το Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών του ΕΜΠ (που είναι ο Εθνικός Συντονιστής της IAESTE στην Ελλάδα).
Στο πρώτο email δίνονται οδηγίες εγγραφής στη Διεθνή Πλατφόρμα της IAESTE (όπου αναρτώνται καθημερινά όλες οι διαθέσιμες θέσεις ανοιχτού ανταγωνισμού). Στο ίδιο email αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του υποψηφίου εάν ο ενδιαφερόμενος βρει κάποια θέση συναφή με το αντικείμενο σπουδών του και τα προσόντα του.
Στο δεύτερο email αναφέρονται αναλυτικά τα απαραίτητα έγγραφα σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η υποψηφιότητα για κάποια θέση πρακτικής άσκησης IAESTE.
Σημειώνεται ότι οι θέσεις πρακτικής άσκησης IAESTE στην παρούσα χρονική στιγμή είναι όλες “θέσεις ανοιχτού ανταγωνισμού” που πρακτικά σημαίνει ότι ένας εργοδότης για την ίδια θέση λαμβάνει υποψηφιότητες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες μέλη της IAESTE και επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων.

Μετά τη διανομή
Οι επιτυχόντες θα κληθούν στη συνέχεια να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Ι.Α.E.S.T.E. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία συντονίζει την περαιτέρω διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ για την εξέλιξη της πρακτικής.