Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας στο εξωτερικό (BIP) κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25)»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ .

Μία από τις δράσεις που επιχορηγούνται στο πλαίσιο αυτό είναι τα Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programs, BIP), που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας και περιλαμβάνουν κινητικότητα με φυσική παρουσία σε συνδυασμό υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε 3 ECTS τουλάχιστον. H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία μπορεί να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών ενώ για την εικονική δραστηριότητα δεν υπάρχει περιορισμός στη χρονική διάρκεια.

To Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας θα πρέπει να διοργανώνεται από Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο το Γ.Π.Α. έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Συνεργασίας. Οι Πίνακες με τις ισχύουσες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25 Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας ανά Τμήμα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/?page_id=520 και ανανεώνονται τακτικά. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε BIP που οργανώνονται από άλλα ιδρύματα στο εξωτερικό θα πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων ΑΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), αρκεί:
• Να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Να έχουν επιτύχει στα 2/3 των μαθημάτων του 1ου έτους και να έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών κατά την έναρξη του BIP (αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές)
• Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο εξάμηνο σπουδών τους (αφορά μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές).
• Να έχουν αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας διδασκαλίας (συνήθως της Αγγλικής) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Reference for Languages, δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του.
• Να μην έχουν υπερβεί το όριο των ν+1 ετών σπουδών (αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές).
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους ως εξής:
• Οι υποψήφιοι των Τμημάτων της Αθήνας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους και τα συνημμένα αυτής στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ αυτοπροσώπως. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε θα γίνουν δεκτές.
• Οι υποψήφιοι των περιφερειακών Τμημάτων θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους και τα συνημμένα αυτής στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αυτοπροσώπως. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα αυτής σε μορφή pdf ή jpeg στην ηλεκτρονική διεύθυνση european_pr@aua.gr οπότε και θα λάβουν μήνυμα επιβεβαίωσης
παραλαβής της αίτησής τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 1η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.
Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και από τον Τμηματικό υπεύθυνο Erasmus+ ο οποίος αξιολογεί τη συνάφεια του προτεινόμενου BIP με το Πρόγραμμα Σπουδών του υποψηφίου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 Επίσημο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (για προπτυχιακούς φοιτητές).
 Επίσημη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο σπουδών από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου (ή φωτογραφία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης, για τους υποψήφιους των περιφερειακών Τμημάτων).
 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου (ή φωτογραφία των πρωτότυπων πιστοποιητικών σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης, για τους υποψήφιους των περιφερειακών Τμημάτων).
 Βεβαίωση Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο που διοργανώνει το BIP (Acceptance Letter). Το Πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχει διμερή συμφωνία ERASMUS με το Τμήμα του ΓΠΑ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
 Έγγραφο σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Π.Μ.Σ. (για μεταπτυχιακούς φοιτητές) ή έγγραφο σύμφωνης γνώμης της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (για υποψήφιους διδάκτορες), με το οποίο θα εγκρίνεται η μετάβαση του υποψηφίου στο εξωτερικό και θα πιστοποιείται ότι το εντατικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του μελέτης /διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 Βεβαίωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. σχετικά με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (για υποψήφιους διδάκτορες)
 Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για υποψήφιους διδάκτορες)
 Δήλωση συναίνεσης του υποψηφίου για ανάρτηση προσωπικών στοιχείων του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Κριτήριο αξιολόγησης των αιτήσεων των προπτυχιακών φοιτητών είναι το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί με επιτυχία έως και την εξεταστική Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους επί του συνόλου των μαθημάτων όλων των εξαμήνων που έχουν ολοκληρώσει. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο ο μέσος όρος βαθμολογίας.

Κριτήριο αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι κατά σειρά: ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας στην εξεταστική περίοδο του Α’ εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. και η επάρκεια της γλώσσας στη χώρα υποδοχής.

Κριτήριο αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων διδακτόρων είναι η σειρά αρχαιότητας και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter). Προηγούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται εντός του ελάχιστου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη λήψη του διδακτορικού και των οποίων η αιτούμενη μετακίνηση έχει συνάφεια και σημασία για το αντικείμενο της διατριβής τους. Ως χρόνος έναρξης του διδακτορικού θεωρείται η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν (είτε για σπουδές είτε για πρακτική εξάσκηση) μέσω του Προγράμματος Erasmus έπονται στην τελική κατάταξη ανάλογα με τη συνολική διάρκεια μετακίνησης που έχουν πραγματοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό διάστημα της μετακίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες (1ος κύκλος σπουδών πενταετούς διάρκειας) ή τους 12 μήνες (1ος κύκλος σπουδών 4ετούς διάρκειας, 2ος ή 3ος κύκλος σπουδών).

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση για BIP στη χώρα προέλευσης τους/ιθαγένειας τους, απορρίπτονται.
Μεταξύ των υποψηφίων προπτυχιακού επιπέδου προηγούνται οι φοιτητές που βρίσκονται σε κανονικό εξάμηνο σπουδών.

Θα καταρτιστεί Πίνακας Κατάταξης αναρτητέος στο διαδίκτυο. Με βάση το ύψος της τρέχουσας διαθέσιμης χρηματοδότησης θα χρηματοδοτηθούν 15 θέσεις, πέντε για κάθε επίπεδο σπουδών και το διάστημα της φυσικής παρουσίας στο εξωτερικό μπορεί να είναι από 5 έως 15 ημέρες. Ωστόσο, εάν υπάρξουν επιλαχόντες, αυτοί θα μετακινηθούν εφόσον επαρκεί η χρηματοδότηση.

Επιτυχόντες οι οποίοι πριν μετακινηθούν αποσύρουν την αίτησή τους χωρίς αποδεδειγμένο λόγο ανωτέρας βίας, δε θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης ERASMUS+ στο μέλλον.

Το ποσό επιχορήγησης ανά φοιτητή διαφέρει από χώρα σε χώρα, είναι προκαθορισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χορηγείται για την κάλυψη των δαπανών ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου (όπου ισχύει) για την κινητικότητα με φυσική παρουσία.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα ποσά επιχορήγησης διατίθενται στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/ (Ανακοινώσεις) του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για συμπληρωματικές πληροφορίες (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου European_pr@aua.gr, τηλ.: 210 5294819 και 210 529 4823).

Παρακαλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Οι Γραμματείες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και η Βιβλιοθήκη παρακαλούνται να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεων για την ευρύτερη ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας
Καθηγητής Εμμανουήλ Φλεμετάκης