Contact Page

Department’s Secretariat

75 Iera Odos street, Votanikos, 118 55, Athens

Ntalagiorgos Sotirios  (Student affairs), Tel.: 210 529 4710, e-mail: skn@aua.gr

Psathopoulou Adriani  (Secretariat Director), Tel.: 210 529 4742, e-mail: saoa@aua.gr