ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (τΑΟΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

 1. Μία θέση (1) υποψηφίου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομία με έμφαση στην Ανάλυση Τιμών».
 2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιδόσεις Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Τομέα και Κλιματική Αλλαγή».
 3. Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Οικονομική – Συμπεριφορά Καταναλωτή».
 4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Εμπορίου, Εμπειρική Ανάλυση Εμπορίου».
 5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγροτικό Τοπίο ως Οικομουσείο».
 6. Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο γνωστικό αντικείμενο «Στατηγική Οργάνωση Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Τομέα».

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι απόφοιτοι Οικονομικών, Θετικών Επιστημών ή συναφούς αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με το τΑΟΑ.

β) να διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master)  στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΑΟΑ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΑΟΑ,

γ) να διαθέτουν βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

δ) να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων και  οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της  ΕΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Ακαδημαϊκή επίδοση.
 2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Αποδεδειγμένη καλή γνώση Η/Υ.
 4. Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων.
 5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και στις ανακοινώσεις της  ιστοσελίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά τους, από 15/5/2024 έως  30/9/2024 στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (saoa@aua.gr)  τηλ.  210 5294742.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των πτυχίων,

β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, GCE, GCSE, Cambridge Proficiency, TOEFL),

γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής,

δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα),

ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Σύντομο προσχέδιο ΔΔ έως δύο σελίδες (γραμμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) σχετικό με το αντικείμενο της προκήρυξης,

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

γ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

ε) Πιστοποιητικό γνώσης της  αγγλικής γλώσσας,

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email της γραμματείας του τΑΟΑ,

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση ΔΔ σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.