«Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25)»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ .

Οι μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τα οποία το Γ.Π.Α. έχει συνάψει Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας.

Οι Πίνακες με τις ισχύουσες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25 Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας ανά Τμήμα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/?page_id=520 και ανανεώνονται τακτικά. Στους εν λόγω πίνακες αναφέρονται η πλήρης επωνυμία του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, ο κωδικός Erasmus, η χώρα στην οποία βρίσκεται, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να μετακινηθούν, το επιστημονικό αντικείμενο της κινητικότητας, το επίπεδο των σπουδών κτλ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές στο εξωτερικό έχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), αρκεί:

 • Να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Να έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους και να έχουν επιτύχει στα 2/3 των μαθημάτων του (μόνο για προπτυχιακούς φοιτητές) ή να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο εξάμηνο σπουδών τους (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
 • Να έχουν αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας διδασκαλίας (συνήθως της Αγγλικής) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Reference for Languages, δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του.
 • Να είναι ενεργοί φοιτητές, δηλαδή να μην έχουν υπερβεί το όριο των ν+2 ετών σπουδών (αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος με σκοπό τις Σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 καλούνται να συμπληρώσουν στον υπολογιστή τους την αίτηση συμμετοχής τους.

Οι υποψήφιοι των Τμημάτων της Αθήνας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους και τα συνημμένα αυτής στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ αυτοπροσώπως.

Οι υποψήφιοι των περιφερειακών Τμημάτων θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους και τα συνημμένα αυτής είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είτε αποστέλλοντας την αίτησή τους και τα συνημμένα αυτής σε μορφή pdf ή jpeg στην ηλεκτρονική διεύθυνση european_pr@aua.gr οπότε και θα λάβουν μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησής τους.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 21η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τον Τμηματικό υπεύθυνο Erasmus+ και από τον υποψήφιο και να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου (ή φωτογραφία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης, για τους υποψήφιους των περιφερειακών Τμημάτων).
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου (ή φωτογραφία των πρωτότυπων πιστοποιητικών σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης, για τους υποψήφιους των περιφερειακών Τμημάτων).
 • Δήλωση συναίνεσης του υποψηφίου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.
 • Επίσημο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας διαθέσιμο από την εφαρμογή e-student όπου θα φαίνονται οι πιστωτικές μονάδες (για προπτυχιακούς φοιτητές).
 • Επίσημο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για το πρώτο εξάμηνο σπουδών από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
 • Επίσημη Βεβαίωση Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (Acceptance Letter) ή σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την καταρχάς αποδοχή του υποψηφίου.

Η διάρκεια μετακίνησης για πτυχιακή μελέτη/διδακτορική διατριβή σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ορίζεται σε 2 έως 3 μήνες (για υποψήφιους για πτυχιακή μελέτη/διδακτορική διατριβή).

Για τους υποψήφιους διδάκτορες υπάρχει εναλλακτικά και η δυνατότητα βραχυχρόνιας κινητικότητας σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια διάρκειας 5-30 ημερών σε συνδυασμό προαιρετικά με εικονική δραστηριότητα.

 • Έγγραφο σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Π.Μ.Σ. (για μεταπτυχιακούς φοιτητές) ή έγγραφο σύμφωνης γνώμης της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (για υποψήφιους διδάκτορες), με το οποίο θα εγκρίνεται η μετάβαση του υποψηφίου στο εξωτερικό και θα πιστοποιείται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του μελέτης /διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 • Βεβαίωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. σχετικά με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (για υποψήφιους διδάκτορες)
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για υποψήφιους διδάκτορες)
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανά κατηγορία κοινωνικής ομάδας με λιγότερες ευκαιρίες, όπως αυτές έχουν ορισθεί από την ΕΜ για τις ανάγκες του Προγράμματος (μόνο για τους υποψήφιους που ανήκουν σε κάποια από τις ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες)

Κριτήριο αξιολόγησης των αιτήσεων των προπτυχιακών φοιτητών είναι το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί με επιτυχία έως και την εξεταστική Ιουνίου του τρέχοντος έτους επί του συνόλου των μαθημάτων όλων των εξαμήνων που έχουν ολοκληρώσει. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο ο μέσος όρος βαθμολογίας.

Κριτήριο αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι κατά σειρά: ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας στην εξεταστική περίοδο του Α’ εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. και η επάρκεια της γλώσσας στη χώρα υποδοχής.

Κριτήριο αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων διδακτόρων είναι η σειρά αρχαιότητας και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter). Προηγούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται εντός του ελάχιστου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη λήψη του διδακτορικού και των οποίων η αιτούμενη μετακίνηση έχει συνάφεια και σημασία για το αντικείμενο της διατριβής τους.

Ως χρόνος έναρξης του διδακτορικού θεωρείται η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Με βάση το ύψος της χρηματοδότησης και το επίπεδο σπουδών των υποψηφίων θα τηρηθεί η αναλογία προπτυχιακοί προς μεταπτυχιακούς/υποψήφιους διδάκτορες: 80%-20%, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει εκπροσώπηση από όλα τα επίπεδα σπουδών.

Μεταξύ των υποψηφίων προπτυχιακού επιπέδου προηγούνται οι φοιτητές που βρίσκονται σε κανονικό εξάμηνο σπουδών.

Οι υποψήφιοι που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν (είτε για σπουδές είτε για πρακτική εξάσκηση) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ έπονται στην τελική κατάταξη ανάλογα με τη συνολική διάρκεια μετακίνησης που έχουν πραγματοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό διάστημα της μετακίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες (1ος κύκλος σπουδών πενταετούς διάρκειας) ή τους 12 μήνες (1ος κύκλος σπουδών 4ετούς διάρκειας, 2ος ή 3ος κύκλος σπουδών).

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση για σπουδές στην χώρα προέλευσης τους/ιθαγένειας τους, απορρίπτονται.

Αιτήσεις εξερχομένων φοιτητών για θέσεις Erasmus+ που δεν προβλέπονται από Διμερή Συμφωνία του Τμήματός τους θα απορρίπτονται.

Θα καταρτιστεί Πίνακας Κατάταξης αναρτητέος στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που με βάση το ύψος της χρηματοδότησης υπάρξουν επιλαχόντες, αυτοί θα μετακινηθούν εφόσον το ΙΚΥ διαθέσει επιπλέον χρηματοδότηση.

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους υποψήφιους. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον υποψήφιο προς τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus+ σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Επιτυχόντες οι οποίοι πριν μετακινηθούν αποσύρουν την αίτησή τους χωρίς αποδεδειγμένο λόγο ανωτέρας βίας, δε θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης ERASMUS+ στο μέλλον. Επίσης, οι φοιτητές που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στο Ίδρυμα υποδοχής, ενδεχομένως να υποστούν μείωση της επιχορήγησής τους μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής ERASMUS. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που μετακινούνται για παρακολούθηση μαθημάτων, πρέπει κατά την εξεταστική περίοδο στο Ίδρυμα υποδοχής να επιτύχουν σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 15 ects με αναγνώριση στο ΓΠΑ. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψην εάν οι υποψήφιοι δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους σε τυχόν προηγούμενη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανά φοιτητή διαφέρει από χώρα σε χώρα, είναι προκαθορισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χορηγείται για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της περιόδου Σπουδών στο εξωτερικό.

Οι επιτυχόντες θα υποβληθούν σε διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας στη γλώσσα διδασκαλίας πριν την έναρξη κινητικότητας αλλά θα μετακινηθούν στο εξωτερικό ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αυτής. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης διαδικτυακού γλωσσικού μαθήματος είτε στη γλώσσα διδασκαλίας είτε στην γλώσσα της χώρας υποδοχής.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το ύψος της επιχορήγησης ανά τύπο μετακίνησης διατίθενται στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/ (Ανακοινώσεις) του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για συμπληρωματικές πληροφορίες (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, διάδρομος Εργαστηρίου Γεωργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 10:00 – 13:00, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου European_pr@aua.gr, τηλ.: 210 5294819 και 210 529 4823).

 

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας
Καθηγητής Εμμανουήλ Φλεμετάκης