Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που συνεργάζονται με το Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

ΘΕΜΑ : «Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που συνεργάζονται με το Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών-μελών της Ε.Ε., των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία), της Τουρκίας, της Σερβίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και των Υπερπόντιων χωρών & εδαφών (όπως αυτές ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC).
Οι Πίνακες με τις ισχύουσες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας έχουν
αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/?page_id=520. Στους εν λόγω πίνακες αναφέρονται η πλήρης επωνυμία του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, η χώρα στην οποία βρίσκεται, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών και μελών ΔΕΠ που μπορούν να μετακινηθούν, το επιστημονικό αντικείμενο της κινητικότητας, το επίπεδο των σπουδών κτλ.
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για συμπληρωματικές πληροφορίες (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, διάδρομος Εργαστηρίου Γεωργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 10:00 – 12:00, τηλ.: 210 5294819 και 210 529 4823).
Οι Γραμματείες των Τμημάτων και η Βιβλιοθήκη παρακαλούνται να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στον Πίνακα Ανακοινώσεων για την καλύτερη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Νικόλαος Δέρκας